LOADING...

liborastudio@gmail.com

Tel: 084 158 9823

วิธีชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร/ATM/PromptPay

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา
ธนาคารกรุงเทพ 208-0-87138-3 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง บางกรวย
ธนาคารทหารไทยธนชาต 209-2-85785-9 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 066-8-92318-6 นายลิขิต วงษ์ชัยเพ็ง เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
Libora Studio

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร

2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต


หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน